تحقیق و توسعه

راهنمای انتخاب کمپوست‌ترنر

انتخاب **کمپوست ترنر** مناسب برای تولید کمپوست با کیفیت بالا ضروری است. هوادهی مناسب مواد آلی بسیار مهم است و تجهیزات مناسب نقش بسزایی دارد.