• همدان، بلوار شهید سردار حسین همدانی، نرسیده به فرودگاه، ساختمان پارک علم و فناوری، ساختمان مرکز رشد. واحد R72
    • شماره تماس دفتر ۰۸۱۳۲۵۶۹۲۷۷ ۰۸۱۳۸۳۴۳۱۰۴
    • شماره تماس کارگاه ۰۸۱۳۸۳۴۳۱۰۳
    • شماره موبایل ها ۰۹۱۲۰۱۲۱۶۷۶ ۰۹۱۸۶۳۶۱۶۳۱
    • info@dama-arya.com