تحقیق و توسعه

سندرم گاوهای زمین گیر

آیا میدانید زمین گیری گاو مساوی نیست با حذف گاو ؟ تعریف بیماری: سندرم گاو های زمین گیر، واژه ای عمومی است که برای گاو

تحقیق و توسعه

روش های شاخ سوزی گوساله

شاخ سوزی در گوساله در دامداری های صنعتی، به علت تماس مداوم پرسنل با گاو و نیز نزدیکی گاوها به یکدیگر، وجود شاخ به هیچ