تحقیق و توسعه

انتخاب کمپوست ترنر متناسب با کارتان!

انتخاب **کمپوست ترنر** مناسب برای تولید کمپوست با کیفیت بالا ضروری است. هوادهی مناسب مواد آلی بسیار مهم است و تجهیزات مناسب نقش بسزایی دارد.

تحقیق و توسعه

کمپوست کود در گاوداری ها

قطعا! مدیریت کود یکی از جنبه های حیاتی کشاورزی پایدار است. استفاده صحیح از کود نه تنها اثرات زیست محیطی را کاهش می دهد بلکه