تحقیق و توسعه

اهمیت آسایش دام در گله های گاو شیری

مقدمه مدیریت کارآمد و محیط مناسب از عوامل ضروری در جهت سلامت و رفاه گاو شیری هستند. استراحت کافی بر تولید، سلامت و رفاه گاو