تحقیق و توسعه

قشو گاو: چیزی بیش از یک ابزار نظافت

استفاده از قشو یا عدم استفاده از آن ممکن است نشانه اولیه استرس یا بیماری در گاوهای شیری باشد گاوها روز خود را صرف انجام