تحقیق و توسعه

کمپوست ترنر چیست؟ | لندروور | همزن کود

چه اتفاقی برای کمپوست بعد از استفاده از کمپوست ترنر می افتد؟ هنگامی که از کمپوست ترنر در کمپوست سازی استفاده می کنید، چرخه ای

تحقیق و توسعه

انتخاب کمپوست ترنر متناسب با کارتان!

انتخاب **کمپوست ترنر** مناسب برای تولید کمپوست با کیفیت بالا ضروری است. هوادهی مناسب مواد آلی بسیار مهم است و تجهیزات مناسب نقش بسزایی دارد.

تحقیق و توسعه

کمپوست ترنر چیست؟

کمپوست ترنر یک دستگاه مهم در تولید کود کمپوست است. این دستگاه با همزدن و هوادهی مواد آلی، شرایط مطلوب برای میکروارگانیسم‌های هوازی را فراهم