تحقیق و توسعه

کمپوست کود در گاوداری ها

قطعا! مدیریت کود یکی از جنبه های حیاتی کشاورزی پایدار است. استفاده صحیح از کود نه تنها اثرات زیست محیطی را کاهش می دهد بلکه