تحقیق و توسعه

کمپوست ترنر چیست؟ | لندروور | همزن کود

چه اتفاقی برای کمپوست بعد از استفاده از کمپوست ترنر می افتد؟ هنگامی که از کمپوست ترنر در کمپوست سازی استفاده می کنید، چرخه ای

تحقیق و توسعه

کمپوست ترنر چیست؟

کمپوست ترنر یک دستگاه مهم در تولید کود کمپوست است. این دستگاه با همزدن و هوادهی مواد آلی، شرایط مطلوب برای میکروارگانیسم‌های هوازی را فراهم