تحقیق و توسعه

سندرم گاوهای زمین گیر

آیا میدانید زمین گیری گاو مساوی نیست با حذف گاو ؟ تعریف بیماری: سندرم گاو های زمین گیر، واژه ای عمومی است که برای گاو